Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden [Experience More Weddings & Events]

De Eenmanszaak Experience More Weddings & Events, gevestigd te 3742VS Baarn, aan de Wulpstraat, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK – 82596263, hierna te noemen “Aangeslotene”, is aangesloten bij Stichting Trouwbranche Nederland, de brancheorganisatie voor trouwbrancheleveranciers in Nederland. Stichting Trouwbranche Nederland is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Het gebruik van deze algemene voorwaarden is voorbehouden aan organisaties die zijn aangesloten bij Stichting Trouwbranche Nederland.

 1. Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1. Aangeslotene: Aangeslotene (zie bovenstaand);

1.1.2. Datum: de datum als bedoeld in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden;

1.1.3. Partijen: Aangeslotene en Opdrachtgever tezamen;

1.1.4. Prijs: de door Opdrachtgever aan Aangeslotene te betalen vergoeding voor de door Aangeslotene te verrichten Werkzaamheden, als nader omschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden;

1.1.5. Opdrachtgever: iedere persoon die met Aangeslotene een Overeenkomst wenst te sluiten, sluit of heeft gesloten;

1.1.6. Overeenkomst: de overeenkomst betreffende de door Aangeslotene ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten Werkzaamheden;

1.1.7. Reserveringsfee: de vergoeding als bedoeld in artikel 4.3 e.v. van deze algemene voorwaarden;

1.1.8. (te verrichten) Werkzaamheden: de door Aangeslotene te leveren goederen en/of te verrichten diensten, alsmede alle overige door Aangeslotene aan Opdrachtgever verschuldigde prestaties.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal en onverbrekelijk onderdeel uit van, alle aanbiedingen van, offertes van, Overeenkomsten met en Werkzaamheden verricht door Aangeslotene, alsmede van alle overige rechtsverhoudingen tussen Aangeslotene en Opdrachtgever.

1.3. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onder meer door het opvragen van een aanbieding of offerte bij Aangeslotene, het aangaan van een Overeenkomst met Aangeslotene en het geven van een opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden aan Aangeslotene.

 1. Offertes en aanbiedingen

2.1. Offertes en aanbiedingen worden door Aangeslotene uitsluitend schriftelijk of elektronisch uitgebracht.

2.2. Offertes en aanbiedingen van Aangeslotene zijn, behoudens indien Partijen anders overeenkomen, 14 dagen geldig. Partijen kunnen zowel een langere als een kortere geldigheidsduur van een offerte overeenkomen.

 1. Overeenkomst

3.1. Een Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met een offerte of aanbod van Aangeslotene. Aangeslotene zal het tot stand gekomen zijn van de Overeenkomst bevestigen aan Opdrachtgever (hetgeen niet een constitutief vereiste is voor de Overeenkomst).

3.2. Een Overeenkomst komt tevens tot stand doordat, doch niet eerder dan dat, Aangeslotene mondelinge afspraken met Opdrachtgever schriftelijk vastlegt en deelt met (en daarmee bevestigt aan) Opdrachtgever.

 1. Datum & Reserveringsfee

4.1. Aangeslotene reserveert in overleg met Opdrachtgever een datum waarop Aangeslotene zijn Werkzaamheden zal verrichten of verricht dient te hebben, te weten de: Datum. Hebben Partijen geen Datum afgesproken, dan geldt de trouwdatum van Opdrachtgever als Datum

4.2. Op verzoek van Opdrachtgever kan de Datum worden gewijzigd. Het wijzigen van de Datum kan slechts geschieden in overleg en met goedkeuring van Aangeslotene. Wijziging van de Datum behelst het reserveren van een nieuwe/andere Datum.

4.3. Voor het reserveren van een (gewijzigde) Datum is Opdrachtgever steeds een vergoeding verschuldigd aan Aangeslotene: de Reserveringsfee.

4.4. De Datum betreft een streefdatum voor Aangeslotene, geen ‘harde deadline’. De Datum behelst dan ook een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis voor Aangeslotene. Dit is slechts anders indien Partijen zulks expliciet anders overeenkomen.

4.5. Pas na betaling van de Reserveringsfee is de reservering van de Datum definitief. Pas vanaf dan is Aangeslotene gehouden om (ernaar te streven om) op de Datum zijn Werkzaamheden te verrichten of verricht te hebben.

4.6. Bij een wijziging van de Datum is Opdrachtgever, naast betaling van de Reserveringsfee, tevens gehouden tot vergoeding aan Aangeslotene van alle kosten die voortvloeien uit of verband houden met de wijziging van de Datum, voor zover die kosten meer bedragen dan de in verband met de wijziging van de Datum door Opdrachtgever verschuldigde Reserveringsfee.

4.7. Partijen spreken de hoogte van de Reserveringsfee steeds in onderling overleg af. Indien Partijen ter zake geen afspraken hebben gemaakt, bedraagt de hoogte van de Reserveringsfee 15% van de Prijs.

4.8. De Reserveringsfee voor de eerste door Aangeslotene ten behoeve van Opdrachtgever gereserveerde Datum is in begrepen in de Prijs (zie artikel 6). Eventuele overige door Opdrachtgever verschuldigde Reserveringsfee(s) worden apart gefactureerd.

4.9. De reservering van een (gewijzigde) Datum betreft steeds een separate overeenkomst tussen Partijen: zulks is niet onderdeel van de Overeenkomst. Nadat Aangeslotene de -voorlopige dan wel definitieve- reservering van een (gewijzigde) Datum aan Opdrachtgever heeft bevestigd en Opdrachtgever de betreffende Reserveringsfee heeft voldaan, hebben Partijen volledig uitvoering gegeven aan die overeenkomst en hebben Partijen ter zake niets meer van elkaar te vorderen.

4.10. Beëindiging van de Overeenkomst (om welke reden dan ook) en wijziging van de Datum geeft geen recht op de terugbetaling of creditering van Reserveringsfee(s).

 1. (Te verrichten) Werkzaamheden

5.1. Aangeslotene blijft eigenaar van alle uit hoofde van de Overeenkomst geleverde goederen, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Aangeslotene. Onder de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens Aangeslotene wordt tevens begrepen al hetgeen Opdrachtgever in verband met het eventueel tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Aangeslotene verschuldigd is of mocht worden aan Aangeslotene.

5.2. Aangeslotene staat ervoor in dat zijn (verrichtte) Werkzaamheden beantwoorden (voldoen) aan de Overeenkomst en, indien toepasselijk:

5.2.1. worden, althans zijn, uitgevoerd met goed vakmanschap; en

5.2.2. worden, althans zijn, uitgevoerd met gebruikmaking van deugdelijke materialen.

5.3. Ten aanzien van Werkzaamheden die bestaan uit het vervaardigen van zaken ten behoeve van Opdrachtgever, kunnen minimale afwijkingen in de verrichtte Werkzaamheden ten opzichte van het ontwerp, het monster, het model, de specificaties, de wensen en/of de opdracht van Opdrachtgever niet worden tegengeworpen aan Aangeslotene. Ook kwalificeren deze minimale afwijkingen niet als een tekortkoming in de nakoming van de -uit de Overeenkomst voortvloeiende- verplichtingen zijdens Aangeslotene jegens Opdrachtgever.

5.4. Aangeslotene is gerechtigd de Werkzaamheden te verrichten op de wijze zoals hem goeddunkt. Hebben Partijen concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop Aangeslotene de Werkzaamheden dient te verrichten, dan is Aangeslotene desalniettemin gerechtigd van die afspraken af te wijken indien dat noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst. Alsdan zullen Partijen weldra in overleg treden over de gevolgen van die afwijking(en) door Aangeslotene (zoals een verhoging van de Prijs).

5.5. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Wijzigingen in de te verrichten Werkzaamheden resulteren in ieder geval in meerwerk als:

5.5.1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of de specificaties (hetgeen slechts mogelijk is met instemming en goedkeuring van Aangeslotene);

5.5.2. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

5.5.3. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.

Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van Aangeslotene te voldoen.

 1. Prijs en betaling

6.1. De Prijs die Opdrachtgever aan Aangeslotene is verschuldigd voor de door Aangeslotene verrichtte Werkzaamheden wordt vooraf overeengekomen en opgenomen in de Overeenkomst.

6.2. Indien Partijen een variabele Prijs overeenkomen, zal Aangeslotene -in de Overeenkomst- zo nauwkeurig mogelijk aangeven van welke factoren de hoogte van de Prijs afhankelijk is.

6.3. De door Aangeslotene gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en geldig in heel Nederland.

6.4. De door Aangeslotene gehanteerde prijzen zijn exclusief eventuele reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag en transportkosten.

6.5. De door Aangeslotene gehanteerde prijzen zijn exclusief de eventuele kosten ten behoeve van een (eendaagse) benoeming tot Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (trouwambtenaar), althans de eventuele kosten om als zodanig te mogen optreden in de trouwgemeente.

6.6. Aangeslotene mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de Overeenkomst, aan Opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van Aangeslotene te voldoen.

6.7. De Reserveringsfee voor de eerste door Aangeslotene ten behoeve van Opdrachtgever gereserveerde Datum (dat wil zeggen: de Datum die nog niet op verzoek van Opdrachtgever is gewijzigd) is inbegrepen in de Prijs (zie ook artikel 4.3).

6.8. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst raakt Opdrachtgever een aanbetaling verschuldigd aan Aangeslotene. Indien Partijen geen nadere afspraken hebben gemaakt over de hoogte van de aanbetaling, bedraagt de hoogte van de aanbetaling 50% van de Prijs.

6.9. De hoogte van de aanbetaling dient ten minste de hoogte van de Reserveringsfee te bedragen, daar de aanbetaling de door Opdrachtgever aan Aangeslotene verschuldigde Reserveringsfee bevat.

6.10. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na het tot stand gekomen zijn van de Overeenkomst te zijn voldaan door Opdrachtgever.

6.11. Het restant van de Prijs dient uiterlijk de dag voor (de dag van) de Datum volledig te zijn voldaan door Opdrachtgever. Eindigt de betalingstermijn van de factuur van Aangeslotene eerst na de Datum, dan is Opdrachtgever gehouden aan de betalingstermijn van de factuur.

6.12. Partijen kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden afwijken van hetgeen in dit artikel is bepaald.

6.13. Niet in de Overeenkomst inbegrepen kosten worden in overleg met Opdrachtgever gemaakt. Zodra de hoogte van deze -niet in de Overeenkomst inbegrepen- kosten inzichtelijk is, ontvangt Opdrachtgever voor deze kosten een separate factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum volledig voldaan te zijn.

6.14. Betalingen dienen plaats te vinden op het daartoe door Aangeslotene aangegeven rekeningnummer.

6.15. Ongeacht of Aangeslotene de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

6.15.1. een betalingstermijn is overschreden;

6.15.2. zich een van de in artikel 9.3 opgesomde gevallen zich voordoet, met dien verstande voor ‘wederpartij’ ‘Opdrachtgever’ dient te worden gelezen.

 1. Garantie

7.1. Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie, indien en voor zover er een garantieaanspraak voortvloeit uit de op de Overeenkomst en/of verrichtte Werkzaamheden toepasselijke dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Een en ander met dien verstande dat Aangeslotene niet is aan te spreken voor gebreken aan de verrichtte Werkzaamheden die het gevolg zijn van:

7.1.1. normale slijtage;

7.1.2. ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de zijde van Opdrachtgever;

7.1.3. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

7.1.4. installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden;

7.1.5. gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van of voorgeschreven door Opdrachtgever;

7.1.6. gebreken aan of ongeschiktheid van door Opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

7.2. Geen garantie wordt gegeven op:

7.2.1. Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;

7.2.2. Het keuren en repareren van zaken van Opdrachtgever.

7.3. Aangeslotene bepaalt zelf de wijze en het tijdstip waarop hij uitvoering zal geven aan de garantie.

7.4. Aangeslotene is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 1. Opschorting

8.1. Aangeslotene is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst op te schorten (daaronder tevens begrepen zijnde het inroepen van het retentierecht van Aangeslotene), indien en voor de duur dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Aangeslotene geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Onder de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens Aangeslotene wordt tevens begrepen al hetgeen Opdrachtgever in verband met het tekortschieten in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen verschuldigd is of mocht worden aan Aangeslotene.

8.2. Aangeslotene is op grond van het in het vorige artikellid bepaalde tot opschorting gerechtigd, ongeacht of de opschorting ertoe leidt dat Aangeslotene zijn Werkzaamheden niet verricht of heeft verricht op de Datum. Hierbij is niet relevant of de Datum een streefdatum of vaste datum (deadline) betreft, noch is relevant of de Datum de dag van de huwelijksvoltrekking van Opdrachtgever betreft.

8.3. Het op grond van bovenstaande artikelleden of de wet door Aangeslotene opschorten van de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst kan er niet toe leiden dat Aangeslotene (toerekenbaar) tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en kan evenmin leiden tot enige schadevergoedingsverplichting zijdens Aangeslotene.

8.4. Het op grond van bovenstaande artikelleden of de wet door Aangeslotene opschorten van de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst bevrijdt Opdrachtgever geenszins van zijn betalingsverplichtingen.

8.5. Indien Aangeslotene de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst niet langer opschort, zullen Partijen in overleg treden omtrent de verdere uitvoering van de Overeenkomst. Is de Datum dan inmiddels gepasseerd of is het naar het exclusieve oordeel van Aangeslotene dan niet meer mogelijk om op de Datum de Werkzaamheden te verrichten of verricht te hebben, dan reserveren Partijen in overleg een nieuwe Datum.

 1. Beëindiging en annulering

9.1. Beëindiging van de Overeenkomst door Aangeslotene op grond van artikel 6:265 BW, kan met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst geschieden.

9.2. Behoudens in het geval en voor zover zijn aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet kan worden uitgesloten, is Aangeslotene in verband met de beëindiging van de Overeenkomst -op welke grond dan ook- nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade of compensatie van kosten.

9.3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder opgave van redenen beëindigen indien:

9.3.1. de wederpartij overlijdt dan wel zijn bedrijfsvoering staakt;

9.3.2. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

9.3.3. de wederpartij (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of onder curatele wordt gesteld;

9.3.4. de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

9.3.5. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken van de wederpartij.

9.4. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts annuleren onder de navolgende voorwaarden.

9.5. De annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.

9.6. Bij annulering van de Overeenkomst is Opdrachtgever een van de volgende betalingen/bedragen verschuldigd aan Aangeslotene:

9.6.1. 35% van de Prijs bij annulering langer dan 90 dagen voor de Datum;

9.6.2. 50% van de Prijs bij annulering langer dan 60 dagen maar niet langer dan 90 dagen voor de Datum;

9.6.3. 70% van de Prijs bij annulering langer dan 30 dagen maar niet langer dan 60 dagen voor de Datum;

9.6.4. 100% van de Prijs bij annulering niet langer dan 30 dagen voor de Datum en op de dag van de Datum zelf.

9.7. Indien Opdrachtgever ten tijde van de annulering reeds meer aan Aangeslotene heeft voldaan dan hetgeen Opdrachtgever op grond van het voorgaande artikellid aan Aangeslotene verschuldigd is, zal Aangeslotene het meerdere binnen 14 dagen na annulering op een door Opdrachtgever op te geven rekeningnummer terugstorten.

9.8. Opdrachtgever heeft het hiervoor bedoelde annuleringsrecht niet, indien de Overeenkomst voldoet en/of de uit hoofde van de Overeenkomst te verrichten Werkzaamheden voldoen aan een van de omschrijvingen in artikel 6:230p BW. Het al dan niet voldoen aan een van de omschrijvingen in artikel 6:230p BW dient uitsluitend beoordeeld te worden aan de hand van de op grond van de Overeenkomst verschuldigde prestatie(s): er dient geabstraheerd te worden van de vraag of Opdrachtgever een consument is.

9.9. Partijen zijn voor het overige slechts gerechtigd tot beëindiging van de Overeenkomst op grond van toepasselijke dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.

9.10. Beëindiging van de Overeenkomst resulteert nimmer in een verplichting voor Aangeslotene om door Opdrachtgever betaalde Reserveringsfee(s) terug te betalen. De Reserveringsfee(s) zijn immers onderdeel van andere -separate- overeenkomst(en) tussen Partijen (zie artikel 4.9). Dat de Reserveringsfee betreffende de eerste ten behoeve van Opdrachtgever gereserveerde (nog ongewijzigde) Datum is inbegrepen in de Prijs doet aan het bovenstaande niets af:

Aangeslotene blijft bij beëindiging van de Overeenkomst in ieder geval gerechtigd tot dat deel van de Prijs dat de Reserveringsfee betreft.

9.11. Het bovenstaande laat de dwingendrechtelijke rechten van de Opdrachtgever die een consument is onverlet (zie onder andere artikel 6:230o BW).

 1. Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke redelijkerwijs van de wil van Aangeslotene onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst door Aangeslotene geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk, verhindert of substantieel bemoeilijkt, zoals, althans alsmede voor zover daaronder niet begrepen: oorlog; oorlogsgevaar; blikseminslag; overstroming; uitzonderlijke en/of extreme weersomstandigheden; brand; natuurgeweld; oproer; stakingen; transportproblemen; files; omleidingen; overlijden; ziekte (bijvoorbeeld van Aangeslotene zelf of zijn medewerkers); epidemieën, pandemieën en/of uitbraken (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte); landelijke en/of regionale quarantaine en/of andere (overheids)maatregelen in het kader van ziekten, epidemieën, pandemieën en/of uitbraken; werkliedenuitsluiting; storingen binnen het bedrijf van Aangeslotene of zijn leveranciers; door Aangeslotene ingeschakelde derden die niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen; terroristische acties; cybercriminaliteit; verstoring van digitale infrastructuur; stroomstoring; diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie; werkonderbrekingen; import- of handelsbeperkingen, alsmede alle andere omstandigheden die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.

10.2. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan Aangeslotene niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

10.3. Aangeslotene is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst op te schorten indien en voor zolang er sprake is van overmacht, welke opschorting er alsdan niet toe kan leiden dat Aangeslotene toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.

10.4. Indien Aangeslotene zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst (tijdelijk) redelijkerwijs niet kan nakomen als gevolg van overmacht, of indien Aangeslotene zijn verplichtingen op grond van overmacht opschort, is Opdrachtgever niet gerechtigd de betaling van hetgeen hij tot dat moment reeds verschuldigd is geworden aan Aangeslotene (eveneens) op te schorten.

10.5. Als de overmachtssituatie is geëindigd, zullen Partijen in overleg treden omtrent de verdere uitvoering van de Overeenkomst. Is de Datum dan inmiddels gepasseerd of is het naar het exclusieve oordeel van Aangeslotene dan niet meer mogelijk om op de Datum de Werkzaamheden te verrichten of verricht te hebben, dan reserveren Partijen in overleg een nieuwe Datum.

10.6. Indien er sprake is van overmacht en nakoming door Aangeslotene blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is Aangeslotene bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Opdrachtgever is in die gevallen eveneens bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door Aangeslotene. In de overige gevallen geldt ter zake de beëindiging hetgeen bepaald in artikel 9.

10.7. Behoudens in het geval en voor zover Aangeslotene zijn aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet kan uitsluiten, heeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van schade of compensatie van kosten die het gevolg is/zijn van de in dit artikel bedoelde overmacht, opschorting of ontbinding.

 1. Aansprakelijkheid

11.1. Behoudens in het geval en voor zover Aangeslotene zijn aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet kan uitsluiten, bijvoorbeeld in het geval er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Aangeslotene, is Aangeslotene niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of als gevolg van door Aangeslotene verrichtte Werkzaamheden.

11.2. In geval van aansprakelijkheid van Aangeslotene, op welke grondslag dan ook, is Aangeslotene slechts aansprakelijk voor directe schade. Aangeslotene is nimmer gehouden tot vergoeding van:

11.2.1. indirecte schade en/of gevolgschade (zoals gederfde winst, boetes, transportkosten

en reis- en verblijfkosten);

11.2.2. schade aan (de eigendommen van) derden; en/of

11.2.3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of ondergeschikten van Aangeslotene.

11.3. Eventueel door Aangeslotene te betalen schadevergoedingen zijn in hoogte beperkt tot het bedrag dat door de -door Aangeslotene afgesloten- verzekering wordt uitbetaald. Kan Aangeslotene geen beroep doen op een verzekering, dan is de hoogte van door Aangeslotene te betalen schadevergoeding beperkt tot maximaal de Prijs van de te verrichten Werkzaamheden (inclusief BTW).

11.4. De Overeenkomst, de inhoud daarvan en de uitvoering daarvan (het verrichten van de Werkzaamheden) zijn gebaseerd op informatie aangeleverd door Opdrachtgever. Aangeslotene mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de aan hem verstrekte informatie en is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie.

 1. Klachten, geschillen, bevoegde rechter

12.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de door Aangeslotene verrichtte Werkzaamheden geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen 28 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Aangeslotene heeft geklaagd.

12.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Aangeslotene hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet Opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

12.3. Opdrachtgever dient zijn klacht(en) en alle daaraan ten grondslag liggende omstandigheden volledig en duidelijk te omschrijven.

12.4. Aangeslotene zal (slechts) tijdig ingediende klachten in behandeling nemen en ter zake met Opdrachtgever in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen.

12.5. Komen Partijen niet tot een minnelijke oplossing, dan is de Nederlandse burgerlijke rechter van het arrondissement waarin Aangeslotene zijn vestigingsplaats heeft bevoegd kennis te nemen van het geschil tussen Partijen, behoudens in het geval de wettelijke bevoegdheidsregels de bevoegdheid van een andere rechter dwingend voorschrijven.

 1. Wijzigingsclausule

13.1. Aangeslotene is gerechtigd de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst eenzijdig en zonder toestemming van Opdrachtgever te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de wijzigingen in werking treden op daartoe geëigende wijze kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever.

13.2. Is Opdrachtgever een consument en heeft de wijziging van de algemene voorwaarden tot gevolg dat aan Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

 1. Toepasselijk recht

14.1. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst(en) tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

 1. Slotbepalingen

15.1. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de Overeenkomst en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor.

15.2. De Overeenkomst komt in de plaats van alle eventuele eerdere, al dan niet mondelinge, afspraken of overeenkomsten tussen Partijen over hetzelfde onderwerp.

15.3. De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden kunnen slechts met de schriftelijke en ondertekende goedkeuring van zowel Aangeslotene als Opdrachtgever worden gewijzigd, aangevuld of vervangen.

15.4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, mag geen van de Partijen zijn rechten of verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde. Derden kunnen aan deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst ook geen rechten ontlenen.

15.5. Onder ‘schriftelijk’ worden ook begrepen a) berichten verzonden via elektronisch dataverkeer, zoals e-mails, en b) digitaal ondertekende stukken.

15.6. De nietigheid, vernietiging of ongeldigheid van een (of meer) van de bepalingen in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst, heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst. In geval van nietigheid, vernietiging of ongeldigheid van een (of meer) van de bepalingen in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst, zijn Partijen verplicht met elkaar in overleg te treden omtrent het vaststellen van nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of ongeldige bepalingen, waarbij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of ongeldige bepalingen (en de algemene voorwaarden of Overeenkomst in het geheel) zoveel mogelijk behouden dient te blijven. Als een bepaling nietig, vernietigbaar of ongeldig is vanwege zijn reikwijdte, moet die bepaling geacht worden slechts die reikwijdte te hebben die wettelijk is toegestaan.

15.7. Indien en voor zover in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst geen regeling of voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie, dienen Partijen met elkaar in overleg te treden omtrent een aanvulling op deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst die aansluit bij de reeds wel hierin/daarin vastgelegde afspraken.

15.8. Een verwijzing in deze algemene voorwaarden naar enkelvoudige woorden omvat ook een verwijzing naar het meervoud daarvan en vice versa, tenzij uit de context anders voortvloeit.

15.9. De tussenkopjes in deze algemene voorwaarden zijn ingevoegd om de leesbaarheid te vergroten en hebben geen invloed op de inhoud en interpretatie van deze voorwaarden.

15.10. Eventuele verkoop-, inkoop- of algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op (de uitvoering van) de Overeenkomst, behoudens indien Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

15.11. Noch het verzuim, noch de vertraging van een der Partijen bij de Overeenkomst om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst of de wet, behelst het doen van afstand van dat recht of rechtsmiddel door die partij. De gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst of de wet sluit de (latere) volledige uitoefening van dat recht of rechtsmiddel, of de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel, geenszins uit.

Algemene voorwaarden van Experience More Weddings & Events

Versie 1.1 – 25 februari 2021

nl_NLNederlands